28548228_1534036533372493_293804964_o.jp

Fotografie z výletů

Fotografie z výletů
Fotografie z výletů
Fotografie z výletů
Fotografie z výletů
Fotografie z výletů
Fotografie z výletů
Fotografie z výletů
Fotografie z výletů
Fotografie z výletů
Fotografie z výletů
Fotografie z výletů
1/1

Fotografie z výstav

Klubovka 2020 V2 res.CAC
vondrous
Dora Roza 2020 klubovka
IMG_20191109_095010
received_551654325574019
received_356524005230618_edited
6
received_2425807624410148
5
3
1
9
1/1

Fotografie z agility

3
2
1
DSC_(69)
DSC_0145
IMG_20190904_194645
Izzinka hopky
Hradištko
Hoja !
super
foto 1
auto 1
1/2
3
2
1
DSC_(69)
DSC_0145
IMG_20190904_194645
Izzinka hopky
Hradištko
Hoja !
super
107338659_2965830296863095_8703395292755
foto 1
1/2

           Dorotka         

56800852_790557707996562_212829092950782
dorka_
71392831_2167847590179470_38231568621324
70982509_514166089127809_640479189335959
received_551654325574019
71468417_2230434333750741_89423511541514
64389434_1589535734524425_11773243190767
71514609_732072080540153_918106227536717
DSC_(69)
3
dorka_
auto 1
1/2
Krajska Praha
vystava Dorka
107023644_201100517894065_42476401560369
70982509_514166089127809_640479189335959
received_551654325574019
56800852_790557707996562_212829092950782
71468417_2230434333750741_89423511541514
64389434_1589535734524425_11773243190767
DSC_(69)
71514609_732072080540153_918106227536717
3
dorka_
1/2

Rozárka

Krajska Praha
vondrous
vystava
all
roza 2
a
Rozarenka
107338659_2965830296863095_8703395292755
107016855_599068230985415_34414153642424
107023644_201100517894065_42476401560369
106777929_648966832358099_48505725591949
Roza 1
1/2

Výlety...

2020
2020 2
Fotografie z výletů
Fotografie z výletů
Fotografie z výletů
160894276_899469224174848_12148011962851
Fotografie z výletů
Fotografie z výletů
Fotografie z výletů
Fotografie z výletů
Fotografie z výletů
Fotografie z výletů
1/2